Djurstads träsk

Djurstad träsk är idag ett av de få stora bevarade våtmarksområdena med en rik och specialiserad fauna och flora. Det är främst fågellivet som gör området känt. Träsket har bildats genom att vatten dämts upp av de lerryggar som löper i nord-sydlig riktning längs den öländska östkusten.

Här kan du se reservatet i Lantmäteriets karta

VÅTSLÅTTERMARKER
Petgärde och Djurstad träsk utnyttjades i äldre tider som slåttermarker men i början av 1900-talet dikades båda områdena ut i syfte att skapa mer jordbruksmark. På senare år har naturvården arbetat med att återställa de naturliga vattenståndsväxlingarna. Detta tillsammans med slåtter och bete är viktigt för att återskapa områdenas rika fågelliv och flora.  I vissa områden slår man vassen för att skapa öppna klarvattenytor.

Djurstad träsk består av ett agkärr, en tidigare sjö som torrlagts, samt partier som torkar ut under sommaren.

FÅGELELDORADO
I området finns många av Nordens sällsynta fågelarter. Av speciellt intresse är ängshök, vattenrall, småfläckig sumphöna, årta, skedand, brushane, gulärla, rörsångare och gräshoppsångare. Brun kärrhök finns i området. Gulärlan gynnas av betesdrift och häckar därför på de betade delarna. Rödspoven är en karaktärsfågel för Öland som ofta syns här. Andra fåglar är kärrsnäppa, större strandpipare, storspov, rödspov, enkelbeckasin, rödbena, strandskata, tofsvipa och ängspiplärka.

En morgon i maj bjuder ofta på sång av näktergalar och kärrsångare från videbuskagen. I vassarna spelar rörsångare och sävsparv. Den stiliga gråhakedoppingen med sitt grisliknande skrik, är en av områdets karaktärsarter. Kvällsutflykten kan vara en upplevelse med röster från gräshoppssångare, vattenrall och småfläckig sumphöna. I skymningen låter även spelande enkelbeckasin, eller horsgök som den också kallas, höra sitt karaktäristiska vibrerande läte.

FAKTA
Naturreservatets storlek:  87 ha, beslutsår: 1980
Syfte: att bevara för floran och faunan, främst fågellivet värdefulla våtmarksområden.
Områdena ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

HITTA HIT
Petgärde och Djurstad träsk ligger på Ölands östra sida cirka 17 km NO Borgholm och cirka 5 km S Föra. I reservaten finns parkeringsplats och två fågeltorn.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb