Högenäs Orde

Få platser är så ljuvliga som Högenäs orde. Från fyrbåken på höjdryggen har man en storslagen utsikt ut över det glittrande Östersjön och från de öppna betesmarkerna kommer på försommaren en mild vaniljliknande doft av blommande getväppling och backtimjan. En plats som gjord för en utflykt! Här finns  parkering med torrtoalett. I betesmarkerna finns ungefär 15 000 meter stenmurar lagda efter enskiftet 1811 som fortfarande underhålls.

Karta med reservatsgränser:

FYRBÅKAR OCH VÅRDKASAR
Orde är den öländska benämningen för udde. Centralt i området reser sig en tio meter hög strandvall med en av Ölands få bevarade fyrbåkar. Fyrbåkar och vårdkasar har ibland tänts utmed den svenska kusten för att signalera fara och vårdkasarna har sina rötter i förhistorisk tid, 500–600-talet e. Kr. Fyrbåken är uppförd av både kalksten och granit.

VARIERADE BETESMARKER
Markerna under lång tid nyttjats för bete. På de högre partierna finner man torra öppna gräsmarker där orkidéerna Adam och Eva och St Pers nycklar blommar rikligt på våren. I de lägre partierna är markerna fuktiga, tuviga strandängar. Här trivs majvivan samt många orkidéer som johannesnycklar, brudsporre, ängsnycklar och flugblomster.

RIKT FÅGELLIV
Betesmarkerna vid Högenäs orde har ett rikt fågelliv, främst vad gäller vadare, änder och måsfåglar. Bland de vanligaste vadarfåglarna som häckar märks tofsvipa, rödbena och strandskata. Till de mer sparsamt förekommande hör storspov, större strandpipare och vissa år även skärfläcka. Av häckande änder och måsar märks ejder, skedand, vigg, sothöna, silvertärna och fiskmås.

FAKTA
Naturreservatets storlek: 122 ha, beslutsår: 1972
Syfte: bevara en för Ölands ostkust karakteristisk naturtyp med i havet utskjutande strandvallar och omkringliggande betespåverkade gräsmarker. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

HITTA HIT
Ligger cirka 3 km SO Källa, drygt 3 mil N Borgholm. Följ väg 136 till Källa. Ta av vid skylten ”Källa ödekyrka”. Vid nästa vägskäl börjar skyltningen med små blå
skyltar till naturreservatet Högenäs orde.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

GEOLOGI

Högenäs orde är en av många uddar som sticker ut i Östersjön i nordvästlig – sydostlig riktning. Denna flikiga kust har antagligen bildats under den senaste istiden. När isen rörde sig över underlaget ansamlades morän på de ställen där det fanns ett underliggande hinder. Isen tvingades då häva sig för hindret, och framför och bakom detta avsattes moränjord. En sådan bildning kallas drumlin. Ordet kommer från engelskans ”drum” och betyder ”långsmal ås”. Ölänningen kallar dessa uddar ”ordar”.

Källa: Geopark Öland

Växtlokal

Naturtyper: naturbetesmarker med torra kalkrika gräsmarker, torra-friska enbuskmarker, fuktiga blåtåtel- och älväxingtyper samt periodvis översvämmade havsstrandängar. 

Speciella arter: fältvedel, kattfot, majviva, Adam och Eva.

Säsong: maj-juli

I denna karta ser du växtlokalerna som beskrivs i En guide till Ölands växtvärld från Ölands Botaniska Förening:

Orkidélokal

Markerna vid Högenäs Orde är fina orkidémarker. Här finns Adam och Eva, Sankt Pers nycklar, honungsblomster, krutbrännare, flugblomster, ängsnycklar, tvåblad,  johannesnycklar och brudsporre.

Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb