Södra Greda löväng

I Södra Greda löväng en försommardag bjuds man på det allra bästa en löväng på Öland kan erbjuda! Torrtoalett finns vid parkeringsplatsen.

Här kan du se reservatet i Lantmäteriets karta

FÖRSOMMARUTFLYKT
I luften pilar svalor och tornseglare och i trädens lummiga grönska sjunger halsbandsflugsnapparen sin lite kärva visa tillsammans med lövsångare och trädpiplärkor. Följer man den markerade strövstigen ut genom ängen möts man av en blomsterprakt som överväldigar. 

INTRESSANT VÄXTLOKAL
I ängens västra del trivs orkidéer som Adam och Eva och göknycklar men även gullviva, fårsvingel, solvända, backtimjan, gulmåra och axveronika. Öster om strandvallen blir markerna fuktigare och här växer bl.a. majviva, brunört, krissla och blåtåtel. 

I boken En guide till Ölands växtvärld från Ölands Botaniska Förening finns en utförlig beskrivning av typiska arter vid Södra Greda löväng.

Naturtyper: Trädbärande slåtteräng, lövskog, strandvall med torräng, kalkfuktäng.

Speciella arter: Hålnunneört på en av sina nordligaste lokaler på Öland samt desmeknopp, trubbstarr, korskovall, Adam och Eva.

Säsong: Hela växtsäsongen, men den vackraste blomningen är från mitten av april till slutet av maj.

Här finns många orkidéer såsom Adam och Eva, göknycklar, Sankt Pers nycklar och krutbrännare.

Här kan du se en karta med de intressantaste växtlokalerna:

SÄLLSYNTA SVAMPAR
På flera av ekarna växer sällsynta svampar som tickorna blekticka, oxtungsvamp och saffransticka. Andra sällsynta svampar i ängen är kalkrödling, vintråding och brunluddig roting.

GAMMAL BEBYGGELSE
I lövängens norra del finns en mindre byggnad som kallas fårhuset. Byggnaden fanns här redan i början av 1800-talet och har främst nyttjats som förvaringplats för redskap och seldon. Troligen också som skydd vid arbetet ute på åker och äng. I Södra Gredas sjömarker finns lämningar av en omfattande järnåldersbebyggelse. Sjömarkerna har erbjudit ett gott bete samtidigt som fiske och jakt varit en viktig del i försörjningen.

FAKTA
Naturreservatets storlek: 3 ha, beslutsår: 1962
Syfte: att bevara en typisk löväng och dess flora, samt åsbildningen i ängen.
Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

HITTA HIT
Södra Greda löväng ligger på Ölands östra sida, cirka 20 km NO Borgholm. Från Södra Greda by finns skyltning österut till naturreservatet. Vid naturreservatet finns parkeringsplats och information.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

FÅGELLOKAL
Här sjunger om våren sångare i mängder, liksom häckande rosenfink och halsbandsflugsnappare. Har man tur kan man få höra sommargylling.

Källa: Fågellokaler på Öland (Ölands Ornitologiska Förening)

Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb