Strandskogens naturreservat

56.812160
16.587523

Foto: Roland Persson, Länsstyrelsen i Kalmar län

Strandskogens naturreservat utgör en del av ett sammanhängande stråk av ädellövskog längs kuststräckan mellan Borgholm och Halltorp. Det är en återstående rest av den kustädellövskog som tidigare fanns längs den västra kusten på mellersta och södra Öland.

Här kan du se reservatet i Lantmäteriets karta

Ädellövskogen i Strandtorp är hem åt en fantastisk mångfald av växter och djur. Naturligtvis flera vanliga arter men också många hotade och sällsynta arter, särskilt bland svampar, lavar och skalbaggar. Svampfloran är imponerande med arter som olivfjällskivling, lundfjällskivling och ringskinn. På de äldre ädellövträden, som ek, alm och ask växer mängder av ovanliga lavar med spännande namn som jaguarfläck och olivklotterlav.

Eftersom Strandskogsreservatet i söder ansluter till det internationellt kända naturreservatet Halltorp med sina höga entomologiska (insekts-) värden är det kanske inte så konstigt att det också här finns en stor mångfald av olika skalbaggsarter. Mindre ekbock, svartbent sköldbagge och enbandad brunbagge är några exempel på hotade arter som lever här.

Havsmiljön i Strandskogens naturreservat utgörs av blåstångsamhällen och ålgrässamhällen s.k. ålgräsängar. De utgör viktiga miljöer i grunda kustområden eftersom de fungerar som yngel- och uppväxtområden för både växter och djur.

Reservatet ligger strax norr om Ekerum, i nära anslutning till allmän väg och är därför relativt lättillgängligt för naturintresserade besökare.

Flera mindre skogsbilvägar som sträcker sig från väg 136 ut till Kalmarsund kan användas vid promenader genom naturreservatet. I anslutning till väg 136 vid reservatets sydöstra gräns finns en befintlig parkerings­ficka som kan användas som besöksparkering.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

29 platser i närheten

Visa färdväg till Strandskogens naturreservat

Kontaktuppgifter

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig till besöksmålet till fots via väg eller bättre stig.

Kategorier

Natur Naturreservat

Dela Strandskogens naturreservat

Sidan uppdaterad 2018-11-06


Allt på Öland 2018. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo